Korea

Name of Institution Cooperative Scope at NTNU Cooperative Program Since
忠南大學  Uni. Wide   學生交換   2008/10 
   Uni. Wide   MOU   2008/10 
   管理學院   學生交換   2018/09 
   文學院   MOU   1981/12 
   文學院   教師交換   1981/12 
   文學院   學生交換   1981/12 
   電機工程學系   MOU   2010/05 
中央大學  Uni. Wide   學生交換   2005/03 
   Uni. Wide   MOU   2005/03 
成均館大學  Uni. Wide   MOU   2014/04 
   Uni. Wide   教師交換   1999/02 
   Uni. Wide   學生交換   2014/04 
   國際與社會科學學院   MOU   2012/11 
   國際與社會科學學院   學生交換   2020/04 
   設計學系   雙聯協議   2016/09 
韓國外國語大學  Uni. Wide   學生交換   2005/12 
   Uni. Wide   MOU   2005/12 
   華語文教學研究所   MOU   2009/12 
   華語文教學研究所   MOU   2009/12 
   國文學系   雙聯協議   2010/06 
   國文學系   雙聯協議   2020/06 
啟明大學  Uni. Wide   學生交換   2008/02 
   Uni. Wide   MOU   2008/02 
   Uni. Wide   教師交換   2008/02 
   Uni. Wide   其他   2001/07 
培材大學  美術學系   MOU   1997/06 
東亞大學  Uni. Wide   學生交換   2006/06 
   Uni. Wide   MOU   2006/06 
   Uni. Wide   教師交換   2006/06 
蔚山大學  Uni. Wide   學生交換   2007/02 
   Uni. Wide   MOU   2007/02 
   Uni. Wide   教師交換   2007/02 
亞洲大學  Uni. Wide   學生交換   2007/05 
   Uni. Wide   教師交換   2007/05 
   Uni. Wide   MOU   2007/05 
   Uni. Wide   其他   2007/05 
梨花女子大學  Uni. Wide   學生交換   2007/07 
   Uni. Wide   MOU   2007/07 
   Uni. Wide   教師交換   2007/07 
公州大學  Uni. Wide   學生交換   2007/07 
   Uni. Wide   MOU   2007/07 
   Uni. Wide   教師交換   2007/07 
崇實大學  Uni. Wide   MOU   2011/06 
   社會教育學系   MOU   2008/04 
朝鮮大學  Uni. Wide   MOU   2008/05 
又松大學  Uni. Wide   學生交換   2008/07 
   Uni. Wide   MOU   2008/07 
   Uni. Wide   教師交換   2008/07 
   管理學院   雙聯協議   2011/12 
群山大學  Uni. Wide   學生交換   2009/02 
   Uni. Wide   MOU   2009/01 
   Uni. Wide   教師交換   2009/02 
東國大學  Uni. Wide   學生交換   2009/10 
   Uni. Wide   MOU   2009/04 
   藝術學院   學生交換   2014/04 
   國文學系   雙聯協議   2011/04 
漢陽大學  Uni. Wide   學生交換   2009/04 
   Uni. Wide   MOU   2009/04 
   國際與社會科學學院   MOU   2012/01 
   體育學系   MOU   2010/12 
   體育學系   學生交換   2016/06 
誠信女子大學  Uni. Wide   MOU   2009/05 
釜山外國語大學  Uni. Wide   MOU   2009/09 
淑明女子大學  Uni. Wide   學生交換   2020/12 
   Uni. Wide   MOU   2010/06 
高麗大學  Uni. Wide   MOU   2010/09 
   Uni. Wide   學生交換   2010/09 
同德女子大學  Uni. Wide   MOU   2010/09 
   藝術學院   學生交換   2013/10 
首爾大學  科學教育中心   MOU   2010/07 
   科學教育研究所   MOU   2010/07 
   人類發展與家庭學系   MOU   2015/09 
首爾市立大學  Uni. Wide   MOU   2011/10 
   Uni. Wide   學生交換   2011/10 
慶熙大學  Uni. Wide   MOU   2011/11 
   Uni. Wide   學生交換   2015/07 
延世大學  Uni. Wide   MOU   2013/12 
   Uni. Wide   學生交換   2013/12 
   文學院   MOU   2012/10 
   國文學系   雙聯協議   2014/04 
圓光大學  應用華語文學系   MOU   2013/10 
   應用華語文學系   學生交換   2013/10 
   國文學系   MOU   2013/07 
   國文學系   學生交換   2013/07 
全北大學  Uni. Wide   MOU   2014/01 
   Uni. Wide   學生交換   2014/01 
仁荷大學  Uni. Wide   MOU   2017/04 
   Uni. Wide   學生交換   2017/04 
西江大學  Uni. Wide   MOU   2020/04 
   Uni. Wide   學生交換   2020/04 
國立首爾科學技術大學  企業管理學系   MOU   2020/11 
   企業管理學系   學生交換   2020/11