Germany

Name of Institution Cooperative Scope at NTNU Cooperative Program Since
海德堡大學  Uni. Wide   學生交換   2009/12 
   Uni. Wide   MOU   2009/12 
   華語文教學研究所   學生交換   2005/09 
波昂大學  物理學系   MOU   2006/05 
   物理學系   學生交換   2006/05 
   物理學系   教師交換   2006/05 
柏林自由大學  Uni. Wide   MOU   2012/06 
   Uni. Wide   學生交換   2012/06 
杜塞道夫海涅大學  藝術史研究所   MOU   2014/02 
漢堡大學  文學院   MOU   2019/03 
   文學院   學生交換   2019/03 
   環境教育研究所   MOU   2009/12 
   地理學系   MOU   2009/12 
   地理學系   學生交換   2013/04 
奧登堡大學  科技應用與人力資源發展學系   MOU   2010/09 
哥廷根大學  華語文教學系   學生交換   2012/05 
   華語文教學系   MOU   2012/07 
慕尼黑商管學院  管理學院   學生交換   2013/01 
   管理學院   雙聯協議   2014/05 
   管理學院   雙聯協議   2014/07 
符茲堡大學  Uni. Wide   MOU   2014/02 
   Uni. Wide   學生交換   2019/03 
   管理學院   學生交換   2020/01 
   數學系   學生交換   2014/02 
   數學系   教師交換   2014/02 
明斯特大學  文學院   MOU   2017/01 
   文學院   學生交換   2017/01 
   華語文教學系   MOU   2014/07 
   華語文教學系   學生交換   2014/07 
波鴻魯爾大學  文學院   MOU   2015/07 
   文學院   學生交換   2015/07 
   文學院   教師交換   2020/07 
   國際與社會科學學院   MOU   2016/02 
   國際與社會科學學院   學生交換   2016/02 
法蘭克福歌德大學  文學院   MOU   2016/07 
   文學院   學生交換   2016/07 
不來梅大學  文學院   MOU   2017/07 
   文學院   學生交換   2017/07 
帕德博恩大學  藝術史研究所   MOU   2018/01 
   藝術史研究所   學生交換   2018/01 
拜羅伊特大學  Uni. Wide   MOU   2019/06 
   Uni. Wide   學生交換   2019/06 
科隆大學  理學院   學生交換   2017/07 
斯圖加特應用科技大學  華語文教學系   MOU   2019/06 
   華語文教學系   學生交換   2019/06 
奧斯特法利亞應用科技大學  科技與工程學院   MOU   2020/02 
   科技與工程學院   學生交換   2020/02